Redd Naturen stiller til valg i Hedmark fylke - i det, for naturen vår, viktigste stortingsvalget i manns minne!


Valgkampen begynte 15. mai, og fortsetter fram til 11. september 


Gjør noe konkret for å redde naturen!

Redd Naturen er et sosialdemokratisk parti med et nytt konsept som bygger bro mellom folk og politikk. 


Andre politiske partier er i hovedsak organisert etter samme lest, med mer eller mindre aktive medlemmer som inviteres til å påvirke partienes politiske program. Til syvende og sist programkomiteene som bestemmer partiers programmer.


Redd Naturen tenker annerledes, og baserer sitt politiske program på at brukere og fagfolk er med å utvikle politikken og programmet  - enten via nettplattform eller i fysiske møter.


Du behøver ikke å være politisk aktiv eller medlem av Redd Naturen for å komme med innspill til partiprogrammet.


Det viktigste er at du har kompetanse og brenner for din sak. 


Redd Naturen har som mål å få inn minst én representant til stortingsvalget 2021, og dermed bidra til å gjøre Norge til et godt sted å leve - også for fremtidige generasjoner.


Redd Naturen er et sentrumsparti med fokus på bl.a. bærekraftig forvaltning av naturressurser

Vi redder ikke klimaet

ved å rasere naturen!

De fleste er innforstått med at det hverken er etisk, økonomisk eller politisk forsvarlig å la et mindretall av jordens befolkning forvalte størsteparten av jordens ressurser, samt utøve makt uten respekt for enkeltmennesker.


Slike forskjeller skaper grobunn for frustrasjon, sinne, fanatisme og terror.


Slik skjevfordeling ønsker Redd Naturen å være med å påvirke i en annen retning, bl.a. gjennom sterke internasjonale organisasjoner.

!

!

!

!

!

Redd Naturen er et sosialdemokratisk blokkuavhengig parti midt i det politiske landskapet, som ønsker å bygge bro mellom folk og politikk.


Aktive brukere og fagfolk inviteres til

å være med og utvikle vårt program.

Vår politikk bygger på grunnleggende respekt for naturen og bruk av våre felles naturressurser.


Mennesket har alltid høstet av det naturen tilbyr.


Da mennesket gikk  over fra jeger- og sanker- til jordbrukssamfunn for 10.000-15.000 år siden, medførte det en eksplosiv befolkningsvekst. Befolkningsveksten og senere den økonomiske veksten, har vært tuftet på naturressurser, men i dag har vi nådd et punkt der vi høster mer enn vi sår.


Eksplosiv befolkningsvekst og tilhørende høyt forbruk er den største trusselen mot naturen, og med nåværende vekst er en kollaps uunngåelig.


Naturen slår tilbake og vil vinne denne kampen dersom vi ikke forvalter våre ressurser på en bærekraftig måte.


Jfr. FN's sitt panel om artsmangfold, og nå sist Sir David Attenborough sin film der han uttrykker dyp bekymring for verdens utvikling, og mener at hans generasjon har ødelagt mye for våre etterkommere 

Redd Naturens politikk bygger på at alle mennesker er unike individer med egne behov og mål for livet, og at respekt for enkeltmenneskers valg viktig.


Men; verdens og menneskets problemer blir mer og mer sammenvevd, og våre holdninger, levesett og adferd påvirker i økende grad andre.


Samtidig viser all erfaring at mennesker som samarbeider over tid får bedre resultater enn mennesker som konkurrerer og slåss. 


Se bare hvordan nåværende klimautfordringer og korona-pandemien må løses gjennom globalt samarbeid.


Derfor er en av grunnsteinene i Redd Naturens politikk å styrke globalt samarbeid, med nasjonale og lokale tilpasninger.Organisasjon

Petter Johan Holth

Leder

Svetlana V. Ivanova

Medstifter

Arnt Jensvoll

Sekretær