Valgkampen startet 15. mai, og fortsetter fram til 11. sept.!


Her kan du lese/laste ned forslag til stortings-valgprogram for perioden 2021-2025.Anne M. Eiesland

REDD NATUREN er sammen med Rødt og INP, de ENESTE partiene som utvetydig og klart sier NEI til utbygging av vindkraft i norsk natur. REDD NATUREN ønsker å bidra til å få stoppet allerede igangsatte vindkraftutbygginger.


Andre viktige saker inn mot valget er; 1. Økonomisk bærekraftige kommuner, som må levere lovpålagte tjenester 2. Ta hele fylket i bruk ved å pålegge eiere å selv drive, leie ut eller selge dyrka mark 3. Styrke småbruk gjennom økte subsidier (f.eks. turisme-støtte) 4. Smartere statlig innkjøp og forbruk - f.eks. til veiprosjekter 5. Flytte flere statlige etater ut til distriktene 6. Obligatorisk aktivitetsprogram for arbeidsledige ungdom og voksne. 6. Si nei til EU's jernbanedirektiv nr. 4


Følg oss på Facebook og Twitter!

REDD NATUREN er et NYTT sosialdemokratisk parti som inviterer engasjerte velgere til å være med og utforme det endelige partiprogrammet til stortingsvalget 2021. 


Redd Naturen er et sentrumsparti med en tydelig  fokus på BÆREKRAFTIG bruk av våre naturressurser.


Partiet har vokst fram som følge av behovet for å ta vare på menneskets viktigste ressurs - NATUREN - som til syvende og sist det viktigste vi har!


Kampen mot utplassering av vindturbiner i norsk natur, nei til elektrifisering av norsk sokkel, bedre dyrevelferd gjennom å bygge og styrke  "småskalsbruk" og ikke minst styrke kommunene.

Sist men ikke minst; styrke kvinners rettigheter i alle samfunnslag -uavhengig av etnisitet og religion, og inspirere til flere kvinner i ledende posisjoner!


Redd Naturen har utarbeidet et utkast til stortingsvalgprogram 2021-2025, som vedtas våren 2021.


Programmet kan lastes opp i linken nedenfor.


Partiet stiller liste i Hedmark ved stortingsvalget 2021 

RESPEKTFULL BRUK AV NATUREN

 

Som kjent er vi mennesker avhengig av naturen, men den trenger ikke oss. 


Mennesker har gjennom historien høstet av det naturen har tilbudt oss, men i dag har vi nådd et metningspunkt der vi høster mer enn vi sår, og mer og mer villnatur forsvinner. 


Naturen slår tilbake med klimaendringer, global oppvarming, uvær, issmelting og havstigning og redusert artmangfold er en trussel - også mot menneskene. 


Dessuten; det er verken etisk forsvarlig, varig eller god politikk at en liten andel av jordens befolkning skal ha tilgang til mesteparten av jordas ressurser. 


Graverende skjevheter skaper grobunn for fanatisme og terror.


Vi må tenke nytt og innovativt rundt fremtidig ressursforvaltning og forbruk.


Det er en lang vei å gå, men vi må begynne NÅ!

RESPEKT FOR DYRENE


FNs naturpanels alarmerende rapport om reduksjon av jordens artsmangfold av dyr, planter og mikroorganismer er rystende lesinng, og øker behovet for felles innsats for å redde det som reddes kan.


Dyrene kom først, men etter at mennesker gjorde sin inntreden på jorden har de ville dyrene måtte vike.


Dessuten ser man en tiltakende "masseproduksjon" av kjøtt, - også i Norge der kvantitet går foran kvalitet. Dette ønsker Redd Naturen å gjøre noe med. 


Respektfull behandling av alle dyr er det eneste riktige på lang sikt.


Derfor er dyrevelferd - herunder styrking av småskala landbruk en viktig del av partiets program.
RESPEKT FOR MENNESKET 

– i all dets feilbarlighet


Alle mennesker er unike individer med særegne behov.


Samtidig er vi «flokkdyr» med sterke beskyttelses- og overlevelsesinstinkter, og vi gjør alt for å beskytte våre nærmeste og bringe slekten videre. 


Imidlertid blir verden stadig "mindre", problemene globale og andre menneskers adferd påvirker oss i større og større grad. 


Der enkeltmennesker og familien selv løste sine egne utfordringer, må nå lokale, nasjonale og internasjonale politikere og organisasjoner i større grad være premissgivere og styre utviklingen i ønsket retning.


Dette vil Redd Naturen bidra til

Bli med på å utvikle Redd Naturens program!


Partiets unike konsept er at vi inviterer brukere og

fagfolk til å utvikle deler av vårt politiske program.


Nedenstående underpunkter er fortsatt under utvikling, og skal

være klare til valgkampen, som starter mai 2021:


Natur, miljø og dyrevelferd

Globale utfordringer og internasjonale samarbeid

Barn, skole og ungdom

Skole, utdanning og forskning

Nærings- og ressursforvaltning

Teknologisk utvikling og utfordringerNB! Du kan bli med og utvikle partiets program uten å være medlem

Grunneier og økonom Petter Johan Holth, er stifter av Redd Naturen.


Partiet ble etablert 22. juni 2020 og er registrert i Enhetsegisteret, Brønnøysund. Org.nr. 825 189 432.


Partiet tar mål av seg å bli representert på Stortinget i 2021.