Anne M. Eiesland

REDD NATUREN er sammen med Rødt og INP, de ENESTE partiene som utvetydig og klart sier NEI til utbygging av vindkraft i norsk natur. (Frp sier ja til havvind)


REDD NATUREN kjemper for å stoppe allerede igangsatte og omsøkte vindkraftanlegg i norsk natur.


ANDRE VIKTIGE SAKER FRA PROGRAMMET ER;
1.  Bevar alle lokalsykehusene i Hedmark

2. Ta hele Hedmark - også "brakkmark" i bruk

3. Styrke kommuneøkonomien og ikke skattelette til de rikeste
4. Fram for bærekraftige småbruk
5. Kraftig nedskalering av fremtidig E-16 (fra Nybakk til Slobrua i Hedmark). Øk bredden på dagens trasè
6. Flytte statlige etater ut til distriktene 
7. Obligatorisk aktivitetsprogram for arbeidsledige ungdom og voksne, samt ungdom som har falt ut av videregående

8. Styrke programmet for; "Ung ufør"
9. Si nei til EU's jernbanedirektiv nr. 4

10. Fjerne boplikt for landbrukseiendommer med mindre enn 50 daa fulldyrka jord, og/eller 150 daa totalareal


Følg oss på Facebook !

REDD NATUREN er et NYTT sosialdemokratisk parti fra 2020 som har har fått bidrag fra engasjerte fagfolk og brukere til å utforme det endelige partiprogrammet til stortingsvalget 2021. 


Redd Naturen er et sentrumsparti med en tydelig  fokus på BÆREKRAFTIG bruk av våre naturressurser.


Partiet har vokst fram som følge av behovet for å ta vare på menneskets viktigste ressurs - NATUREN - som til syvende og sist det viktigste vi har!


Kampen mot utplassering av vindturbiner i norsk natur, nei til elektrifisering av norsk sokkel, bedre dyrevelferd gjennom å bygge og styrke  "småskalsbruk" og ikke minst styrke kommunene.

Sist men ikke minst; styrke kvinners rettigheter i alle samfunnslag -uavhengig av etnisitet og religion, og inspirere til flere kvinner i ledende posisjoner!


Redd Naturen har utarbeidet et utkast til stortingsvalgprogram 2021-2025, som ble vedtatt ved årsmøtet i mai 2021.


Programmet kan lastes opp i linken nedenfor.


Partiet stiller liste i Hedmark ved stortingsvalget 2021 

RESPEKTFULL BRUK AV NATUREN

 

Som kjent er vi mennesker avhengig av naturen, men den trenger ikke oss. 


Mennesker har gjennom historien høstet av det naturen har tilbudt oss, men i dag har vi nådd et metningspunkt der vi høster mer enn vi sår, og mer og mer villnatur forsvinner. 


Naturen slår tilbake med klimaendringer, global oppvarming, uvær, issmelting og havstigning og redusert artmangfold er en trussel - også mot menneskene. 


Dessuten; det er verken etisk forsvarlig, varig eller god politikk at en liten andel av jordens befolkning skal ha tilgang til mesteparten av jordas ressurser. 


Graverende skjevheter skaper grobunn for fanatisme og terror.


Vi må tenke nytt og innovativt rundt fremtidig ressursforvaltning og forbruk.


Det er en lang vei å gå, men vi må begynne NÅ!

RESPEKT FOR DYRENE


FNs naturpanels alarmerende rapport om reduksjon av jordens artsmangfold av dyr, planter og mikroorganismer er rystende lesinng, og øker behovet for felles innsats for å redde det som reddes kan.


Dyrene kom først, men etter at mennesker gjorde sin inntreden på jorden har de ville dyrene måtte vike.


Dessuten ser man en tiltakende "masseproduksjon" av kjøtt, - også i Norge der kvantitet går foran kvalitet. Dette ønsker Redd Naturen å gjøre noe med. 


Respektfull behandling av alle dyr er det eneste riktige på lang sikt.


Derfor er dyrevelferd - herunder styrking av småskala landbruk en viktig del av partiets program.
RESPEKT FOR MENNESKET 

– i all dets feilbarlighet


Alle mennesker er unike individer med særegne behov.


Samtidig er vi «flokkdyr» med sterke beskyttelses- og overlevelsesinstinkter, og vi gjør alt for å beskytte våre nærmeste og bringe slekten videre. 


Imidlertid blir verden stadig "mindre", problemene globale og andre menneskers adferd påvirker oss i større og større grad. 


Der enkeltmennesker og familien selv løste sine egne utfordringer, må nå lokale, nasjonale og internasjonale politikere og organisasjoner i større grad være premissgivere og styre utviklingen i ønsket retning.


Dette vil Redd Naturen bidra til

Redd Naturens program!


Partiets unike konsept er at vi har invitert brukere og

fagfolk til å utvikle deler av vårt politiske program.


Nedenstående politiske områder har vært "under lupen":


Natur, miljø og dyrevelferd

Globale utfordringer og internasjonale samarbeid

Barn, skole og ungdom

Skole, utdanning og forskning

Nærings- og ressursforvaltning

Teknologisk utvikling og utfordringer


Grunneier og økonom Petter Johan Holth, er stifter av Redd Naturen.


Partiet ble etablert 22. juni 2020 og er registrert i Enhetsegisteret, Brønnøysund. Org.nr. 825 189 432.


Partiet tar mål av seg å bli representert på Stortinget i 2021.